Υποστήριξη των Ωφελουμένων και των Οικογενειών τους για τη Συμμετοχή στο Σχέδιο.

 Η δράση αυτή δεν ενεργοποιήθηκε κατά την διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.