EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194
Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"
EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194
Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"

EN ISO 9001:2015 Νo20001200003194 Η Σύμπραξη Χανίων έχει πιστοποιηθεί στη "Διαχείριση Προγραμμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων"

Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις.

Η Δράση 2 περιλαμβάνει τις εξής  δύο υποκατηγορίες:

Α) Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους Τοπικούς Συντελεστές

Η υποδράση αφορά τη δημιουργία ενός ευρύτερου Δικτύου Συνεργασίας με πυρήνα την Αναπτυξιακή Σύμπραξη και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών και οικονομικών συντελεστών (συλλογικοί φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εθελοντικές κινήσεις, άτυπες ομάδες, επιχειρήσεις, θεσμικοί φορείς και υπηρεσίες). Το δίκτυο ή/και επιμέρους δίκτυα διαρθρώνονται με βάση το Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης  και στοχεύουν στη διάχυση της πληροφορίας  για τα θέματα κοινωνικής ένταξης & απασχόλησης των ομάδων στόχου στο τοπικό επίπεδο, τον προσδιορισμό κοινών πεδίων παρέμβασης και την επίτευξη συνέργειας μεταξύ διαφορετικών πρωτοβουλιών που εξελίσσονται στην περιοχή παρέμβασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων και τη σύσταση Δικτύου Αμοιβαίας Μάθησης και Συνεργασίας (Learning Network), προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (business driven networking), ενώ δεσμεύονται εθελοντικά στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της υποδράσης είναι η συνένωση δυνάμεων προκειμένου να αξιοποιηθούν υφιστάμενες δομές και πόροι στα πλαίσια ενίσχυσης της απασχόλησης των ομάδων – στόχου & της κοινωνικής συνοχής και να λειτουργήσει η Α.Σ. ως πραγματικό one stop shop για τους ωφελούμενους.

Η ανάπτυξη τοπικών συμμαχιών και η μόχλευση πόρων για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων στο πεδίο της απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αποτελεί το κρίσιμο στοιχείο επιτυχίας του Τοπικού Σχεδίου Δράσης συνολικά.

Β) Δικτύωση μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων 

Η υποδράση αφορά τη δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων & αποτελεί αντικείμενο συντονισμού την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη & την Κοινωνική Οικονομία.

Η Δικτύωση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων στηρίζεται στην καλή πρακτική των Εθνικών Θεματικών Δικτύων της Κ.Π. EQUAL, αναπτύσσεται  από τα πρώτα στάδια υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων και περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων και την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων.

Τα δίκτυα διαρθρώνονται γύρω από μια κοινή θεματική ενότητα και στοχεύουν στον προσδιορισμό καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών με δυναμικό ευρύτερης εφαρμογής.

Το δίκτυο θα περιλαμβάνει όλες τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Οι περιοχές παρέμβασης των Κρητικών Έργων έχουν ομοειδή χαρακτηριστικά όπως προκύπτει και από τις μελέτες διάγνωσης των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας. Καθώς τα Έργα υλοποιούνται ταυτόχρονα σε όλη την Κρήτη αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα και προκλήσεις ίδιας τάξης.

Η δικτύωση μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία στηρίζεται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών με επιμέρους στόχο την δημιουργία πολλαπλασιαστικών φαινομένων έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικότερα ο στόχος της απασχόλησης.

Η σχέση μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων θα είναι αμφίδρομη και θα βρίσκονται σε μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών τους αλλά και επανασχεδιασμού των δράσεών τους με γνώμονα την βέλτιστη διαχείριση του προγράμματος.

Τα προβλήματα που θα ανακύπτουν κατά την διάρκεια υλοποίησης των Σχεδίων, εντοπίζονται έγκαιρα και η επίλυσή τους γίνεται κοινός τόπος.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Δικτύου είναι ότι λίγο ως πολύ στηρίζεται σε παλαιότερες συνέργιες και στοχεύει στην διατήρησή του πέρα από τα όρια του οικείου προγράμματος. Άμεση συνέπεια είναι η δημιουργία της αίσθησης στους τοπικούς δρώντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) της συνέχειας και της συνεχούς βελτίωσης των δομών στήριξης της της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της αντιμετώπισης της ανεργίας και των κοινωνικών διακρίσεων.

Ο στόχος της υποδράσης είναι:         

- οι καλές πρακτικές που θα προκύψουν από την υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων να υιοθετηθούν από ένα μεγαλύτερο κύκλο φορέων, οι οποίοι, θα μπορούν να επωφεληθούν από τα αποτελέσματά τους, και

- οι καινοτόμες πρακτικές που θα αποδειχθούν επιτυχημένες κατά την εφαρμογή τους να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό των Α.Σ. για την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης στο τοπικό επίπεδο.

Η οργάνωση ενός forum απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβάνεται στα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της δικτύωσης.

Αναλυτικά τα προϊόντα που παρήχθησαν στο πλαίσιο της δράσης αυτής ήταν:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1

1 Πρόσκληση Κοινής Δράσης               (19-11-2013: ΔΕΥΑΒΑ)

Ολοκληρώθηκε

2

1 Ημερίδα - Εργαστήριο Διαβούλευσης  (06-08-2014: Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου)

Ολοκληρώθηκε

3

1 Ημερίδα - Εργαστήριο Διαβούλευσης  (27-02-2015: Επιμελητήριο Χανίων)

Ολοκληρώθηκε

4

Ετήσια Σχέδια Κοινής Δράσης

Ολοκληρώθηκε

5

1η Συνάντηση Εργασίας                             (10-04-2014: Ηράκλειο)

Ολοκληρώθηκε

6

2η Συνάντηση Εργασίας                             (24-06-2014: Ηράκλειο)

Ολοκληρώθηκε

7

3η Συνάντηση Εργασίας                             (18-07-2014: Ηράκλειο)

Ολοκληρώθηκε

8

4η Συνάντηση Εργασίας                             (06-08-2014: Χανιά)

Ολοκληρώθηκε

9

5η Συνάντηση Εργασίας                             (11-08-2014: Χανιά)

Ολοκληρώθηκε

10

3 Συναντήσεις Εργασίας 

Ολοκληρώθηκε

11

1η Έκθεση                                 (01/10-08-2014: Δυτική Τάφρος, Χανιά)

Ολοκληρώθηκε

12

2η Έκθεση                                 (28/31-03-2014: Γκάζι, Αθήνα)

Ολοκληρώθηκε

13

3η Έκθεση                                 (28/31-8-2015:Πλατεία 1866, Χανιά)

Ολοκληρώθηκε

14

1ο Έντυπο Δημοσιότητας

Ολοκληρώθηκε

15

2ο Έντυπο Δημοσιότητας

Ολοκληρώθηκε

16

3ο Έντυπο Δημοσιότητας

Ολοκληρώθηκε

Η δράση υλοποιήθηκε από τους φορείς Ο.Α.Κ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ σε ποσοστό 99,98%.