Καλώς ήρθατε στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης. Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων. Ευαισθητοποίηση των  εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού.

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο αφορά δράσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των ομάδων-στόχων όσο και ειδικών ακροατηρίων σχετικά με τους στόχους, το περιεχόμενο, τους αποδέκτες και τα αποτελέσματα του έργου με σκοπό την εξοικείωση και την ενεργοποίησή τους.

Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπονται ενέργειες Δημοσιότητας, Διάδοσης, Διάχυσης & Ευαισθητοποίησης προκειμένου να επιτευχθεί :

  • Αποτελεσματικότερη προσέγγιση των ομάδων –στόχων.
  • Ευαισθητοποίηση του παραγωγικού ιστού της περιοχής για την επίτευξη κοινής αντίληψης στο θέμα της ενσωμάτωσης  και προώθησης στην απασχόληση των ομάδων στόχων.

Η δράση αποτελείται από τις παρακάτω τρεις διαφορετικές υποκατηγορίες δράσεων:

Α) Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου

Β) Ενημέρωση Δυνητικών Ωφελουμένων

Γ) Ευαισθητοποίηση των Εργοδοτών και του Κοινωνικού Ιστού

 

Αναλυτικά τα προϊόντα που παρήχθησαν στο πλαίσιο της δράσης αυτής ήταν:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
1 Σύμβουλος δημοσιότητας Ολοκληρώθηκε
2 Πρόσκληση Συμμετοχής των Δυνητικών Ωφελουμένων Ολοκληρώθηκε
3 Καταχωρήσεις στον Ημερήσιο Τύπο Έχει υλοποιηθεί 
4 1 Αφίσα  Έχει υλοποιηθεί
5 1 Ενημερωτικό Έντυπο Παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης Έχει υλοποιηθεί
6 1 Leaflet Έχει υλοποιηθεί
7 1 Ημερίδα-Εργαστήριο διαβούλευσης για την ενεργό συμμετοχή των ωφελουμένων
(28/11/2013: Επιμελητήριο Χανίων)
Ολοκληρώθηκε
8 Παραγωγή και Ανάρτηση Περιεχομένου σε  Social Media Εχει υλοποιηθεί
9 Ηλεκτρονικές και Έντυπες εκδόσεις Έχουν υλοποιηθεί
10 1 Ημερίδα Παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης
(28/11/2013: Επιμελητήριο Χανίων)
Έχει υλοποιηθεί
11 2 Ενημερωτικές Συναντήσεις στο πλαίσιο της μεθοδολογίας των Learning Networks
(09-02-2015+ 06-02-2015 στα Χανιά)
Έχουν υλοποιηθεί
12 2 Ενημερωτικές Συναντήσεις στο πλαίσιο της μεθοδολογίας των Learning Networks Έχει υλοποιηθεί
13 Έντυπη και ηλεκτρονική παρουσίαση (success story) Έχει υλοποιηθεί
14 1 Απολογιστική Εκδήλωση  Έχει υλοποιηθεί

Η δράση υλοποιήθηκε από τους εταίρους: Ο.Α.Κ.ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ σε ποσοστό 95,61%.